Privatumo politika

UAB „BNO" PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.     UAB „BNO" (toliau - Bendrovė) privatumo politika (toliau - Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau - Duomenų subjektai) asmens duomenims, kuriuos tvarko Bendrovė.

2.     Privatumo politikos tikslas - užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.

3.     Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.

4.     Bendrovė vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

5.     Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

6.     Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo.

7.     Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko Bendrovės valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su Bendrove juos sužino.

II. BENDROVĖS RENKAMI ASMENS DUOMENYS

8.     Bendrovė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia: įsigydami prekes iš Bendrovės elektroninės parduotuvės, užpildydami užsakymo įvykdymui reikalingus laukus; elektroninėje Bendrovės parduotuvėje užsisakę Bendrovės naujienlaiškių prenumeratą, dalyvaudami Bendrovės organizuojamuose konkursuose.

9.     Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių kainos, pirkimo istorija, Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma Bendrovės internetiniame puslapyje (jeigu Bendrovė tokią galimybę suteikia).

10.  Bendrovės internetiniame puslapyje (parduotuvėje) gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje (parduotuvėje) data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje (parduotuvėje); naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui (parduotuvei) pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui (parduotuvei) administruoti.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

11.  Bendrovė asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:

11.1.     sutarties tarp Bendrovės ir Duomenų subjekto tinkamam vykdymui (užsakymo - prekių pirkimo įvykdymui, apdorojimui, administravimui, pristatymui);

11.2.     Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;

11.3.     Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);

11.4.     nupirktų (užsakytų) prekių patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

11.5.     gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą - tiesioginės rinkodaros tikslais;

11.6.     teisės aktuose Bendrovei nustatytų pareigų vykdymui;

11.7.     auditui.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

12.  Duomenų valdytojas Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:

12.1.     Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

12.2.     Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

12.3.     Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

12.4.     Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

12.5.     Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

12.6.     Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

13.  Bendrovei tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:

13.1.     Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Bendrovė, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;

13.2.     Kreiptis į Bendrovę (jos įgaliotą asmenį) su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;

13.3.     Reikalauti ištrinti Bendrovės tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam", išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

13.4.     Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

13.5.     Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Duomenų valdytojui vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

13.6.     Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

13.7.     Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);

13.8.     Pateikti skundą priežiūros institucijai.

14.   Duomenų subjektai į Bendrovę su prašymais (toliau - Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 13.1. - 13.7 punktuose įgyvendinimo į Bendrovę gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).

15.   Bendrovė atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė, raštu pranešusi Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos. 

16.   Bendrovė aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus. 

VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

17.   Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems Bendrovės interesams užtikrinti (pvz., kol nesibaigia teisės aktuose nustatyti reikalavimo pareiškimo senaties terminai). Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.

18.   Asmens duomenis Bendrovėje gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymu, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.

19.   Bendrovė saugodama asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.

20.   Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines Asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

VII. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

21.   Lankydamasis internetinėje Bendrovės e-parduotuvėje ir/ar Bendrovės parduotuvėje, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog jo pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovės elektroninėje parduotuvėje atitinkamoje skiltyje varnele pažymint atitinkamą sutikimą ar kitu rašytiniu būdu sutinkant dėl tokio asmens duomenų naudojimo.

22.   Bendrovei duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu. 

VIII.   SLAPUKAI („COOKIES"), INDIKATORIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

23.   Dalį informacijos apie Duomenų subjektą Bendrovė gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės internetinėje parduotuvėje. Lankydamasis Bendrovės internetinėje parduotuvėje Duomenų subjektas yra informuojamas apie slapukų naudojimą.

24.   Slapukai (angl. „cookies") yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo internetinėje parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui (parduotuvei) atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje (parduotuvėje) ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį (parduotuvę) Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, pavyzdžiui, pristatymo informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinės parduotuvės funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės.

25.   Bendrovės internetinėje parduotuvėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

25.1. Techniniai slapukai: Bendrovė, siekdama pateikti pažangią bei lengvą naudoti internetinę parduotuvę, automatiškai prisitaikančią prie Duomenų subjektų poreikių, naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinę parduotuvę ir įgalina teisingą jos veikimą. Bendrovės internetinę parduotuvė tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka;

25.2. Funkciniai slapukai: leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetine parduotuve. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinės parduotuvės veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį;

25.3. Analitiniai slapukai: padeda suprasti, kaip Bendrovės lankytojai naudoja Bendrovės internetinę parduotuvę, optimizuoti internetinės parduotuvės darbą bei diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima vartotojo peržiūrėtus puslapius, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį vartotojas renka naršydamas internetinėje parduotuvėje. Analitinių slapukų surinkta informacija gali būti naudojama analizuojant vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Iš tokio tipo slapukais surinktos informacijos Bendrovė negalės identifikuoti konkretaus Duomenų subjekto;

25.4. Komerciniai slapukai: naudojami talpinant Bendrovės reklamą kituose internetiniuose puslapiuose. „Nukreipiamosios reklamos" rodomos remiantis informacija apie vartotojo ieškotas prekes.  

26.   Kiekvieną kartą, lankydamasis Bendrovės internetinėje parduotuvėje, Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti internetinės parduotuvės naršymo kokybės. Duomenų subjektas savo naršyklę gali modifikuoti taip, kad ji nepriimtų slapukų (ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle). Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinės parduotuvės dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

27.   Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

28.   Bendrovė savo tinklapyje (elektroninėje parduotuvėje) gali naudoti tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Bendrovė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas bei prekes.

IX. VAIZDO STEBĖJIMAS

29.   Bendrovės parduotuvės patalpose vaizdas stebimas ir išsaugomas siekiant užtikrinti Bendrovės turto saugumą.

30.   Vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

31.   Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:

31.1. vaizdas būtų stebimas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;

31.2. būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.

32.   Apie stebimą vaizdą informuojama informacinėse lentelėse, kuriose nurodytas Bendrovės pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.

33.   Vaizdo įrašai, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrenginių laikmenų talpos, saugomi iki 30 dienų, o paskui sunaikinami (ištrinami).

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34.  Duomenų subjektas su Bendrovės Privatumo politika gali susipažinti Bendrovės internetiniuose puslapiuose, elektroninėje parduotuvėje arba atvykęs į Bendrovę.   

35.  Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo interneto puslapiuose.

36.    Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės internetiniuose puslapiuose.


Sutinku

Informuojame, kad siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų ir naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.  Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Privatumo politika.